Náš psychoterapeutický tím

MUDr. Silvia Poláčková

 • zakladateľka a riaditeľka Vejtusan
 • lekárka a psychoterapeutka
 • „Po skončení LFUK som pracovala ako lekár v Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela v Pezinku. Práca psychiatra bola pre mňa zaujímavá, avšak neumožňovala mi také nahliadnutie do ľudskej duše, aké som si priala. Tento priestor mi ponúkla psychoterapia. Ukončila som psychodynamický výcvik v koncentratívno – pohybovej psychoterapii. Mojim užším zameraním je symbolterapia. Rada Vás budem sprevádzať na Vašej ceste, nech už je dôvod akýkoľvek.“

Kontakt: silvia.polackova@vejtusan.sk

Mgr. Norbert Uhnák

 • odborný garant zariadenia Vejtusan
 • klinický psychológ a psychoterapeut

PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.

 • klinická psychologička  a psychoterapeutka
 • „Ako psychologička a psychoterapeutka pracujem od r. 2000, pracovné skúsenosti mám okrem Slovenska aj z Českej republiky a  Belgicka. Venujem sa predovšetkým individuálnej a skupinovej psychoterapii dospelých a realizácii vzdelávania v oblasti psychoterapie. Pracujem metódou existenciálnej analýzy, ktorá kladie dôraz na slobodu, autenticitu a zodpovednosť v živote človeka.“

Kontakt: petra.klastova.pappova@vejtusan.sk

Mgr. Barbara Bohony, PhD.

  • psychologička  a psychoterapeutka
  • „Pracujem individuálne s dospelými. Mojou domovskou metódou je koncentratívna pohybová psychoterapia – KPT, ktorá ponúka okrem rozhovoru aj zážitok – uvedomovanie si tela a pohybu. Mám praktické skúsenosti s terapiou neurotických a úzkostných porúch, depresie, vzťahových problémov, problematikou rozvodu a násilia vo vzťahoch. Špeciálne pri práci s traumou využívam metódu EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) zameranú na spracovanie traumatických zážitkov..“

Kontakt: barbara.bohony@vejtusan.sk

Mgr. Gabriela Vojtková

 • psychologička  a psychoterapeutka
 • „Pracujem najmä metódou katatýmne imaginatívnej psychoterapie. Je to prístup, ktorý okrem slova využíva aj možnosti imaginácie – tzv. denných snov, do ktorých sa nám v symboloch premieta naše prežívanie a vnútorné konflikty a takto pod ochranou symbolov s nimi môžeme terapeuticky pracovať. Rada používam aj prvky arteterapie. Terapeuticky pracujem s deťmi, dospievajúcimi a ich rodinnými príslušníkmi s úzkostnou, depresívnou, psychosomatickou alebo vzťahovou problematikou.“

Kontakt: gabriela.vojtkova@vejtusan.sk

Mgr. Veronika Habajová

 • psychologička  a psychoterapeutka
 • „Psychoterapiu vnímam ako vzájomný záväzok, vyžadujúci úsilie na oboch stranách, ktorý môže významne zvýšiť kvalitu života klienta. Považujem za dôležité aby v rámci terapie bola venovaná intenzívna pozornosť aj emocionálnemu a telesnému prežívaniu a nekládol sa dôraz len na slová, verbalizovanie. Ideálne podmienky k tomu ponúka koncentratívna pohybová terapia, ktorá tvorí základ mojej práce. Je to hlbinne orientovaná psychoterapeutická metóda, vhodná pre rôzne skupiny klientov. V minulosti som pracovala prevažne s deťmi, v súčasnosti sa venujem viac práci s dospelými.“

Kontakt: veronika.habajova@vejtusan.sk

Mgr. Katarína Nagy Pázmány

 • psychologička  a psychoterapeutka
 • „Dlhodobo sa vzdelávam v psychoterapeutickom smere logoterapie a existencionálnej analýzy. Na psychoterapiu sa pozerám ako na priestor, kde má človek možnosť pravdivo nazerať na seba a svoj život. Teší ma, keď vidím, ako sa ľudia stávajú odvážnejšími a láskavejšími sami k sebe.“

Kontakt: katarina.nagy.pazmany@vejtusan.sk

Mgr. Daniela Urbanová

  •  psychologička, diagnostička
  • „Psychologická diagnostika je vhodná nielen na určenie diagnózy, ale aj na bližšie spoznanie samého seba: intelektu, jednotlivých psychických funkcii (pamäti, pozornosti, vnímania), štruktúry osobnosti,  čo môže tiež pomôcť nasmerovať psychoterapeutickú prácu. Dlhodobo sa vzdelávam v klinickej psychológii. Som zaradená do špecializačnej prípravy z klinickej psychológie na FFUK v Bratislave. Tiež som registrovaná v Slovenskej komore psychológov. Praktické skúsenosti som získala a získavam prácou v zdravotníckych zariadeniach zameraných na liečbu duševných porúch na Slovensku a v Čechách. Som frekventantkou supervízneho diagnostického kurzu so zameraním na zisťovanie osobnosti Rorschachovou metódou.“

Kontakt: daniela.urbanova@vejtusan.sk